top of page

各款卡套及桌遊配件現已上架


好多朋友都鐘意上啲鋪頭望下有乜買咁樣樣,但遺憾大部份產品都因為無位置展示,好多時咁就錯過咗預到生命中最愛嘅機會!

以後唔怕啦,<棋間>各不同尺吋的卡套、卡盒以及Token等配件都會掛哂出黎啦,以後就唔洗再心掛掛啦~

產品預留及查詢 (電話/Whatsapp): 53935367

網上商店(卡套配件類別): https://shop.price.com.hk/allonboardhk/category/6257​

#卡套 #卡盒 #桌遊配件 #桌遊現貨 #中文桌遊 #派對遊戲 #策略遊戲 #定期聚會 #桌遊試玩 #boardgameshk #香港桌遊店 #棋間限定

=======================

棋間限定桌上遊戲專門店

網上商店: http://bit.ly/boardgames-shop

Facebook page: http://www.facebook.com/allonboardhk

Homepage: https://allonboardhk.com/

Instragram: https://www.instagram.com/allonboardshop/

YouTube Channel: http://bit.ly/boardgamevideo

地址: 油麻地上海街393號二樓全層 (大堂按2字) 訂座及查詢 (電話/Whatsapp): 53935367

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • YouTube Channel
  • All On Board HK Facebook Page
bottom of page