top of page

桌遊介紹 | 光合作用 - Photosynthesis


唔知道平時你有無用開EPS比錢呢,如果無都唔緊要,玩依副由 Broadway Games 栢龍玩具代理嘅桌上遊戲「光合作用」你都可以一齊種樹!

依個遊戲嘅目的就係要大家齊齊鬥快種樹!玩家們需要爭取吸收最多嘅陽光,務求令自己種嘅樹生長得比其他玩家種嘅樹快。遊戲會以一棵小樹開始,玩家透過播種同成長自己嘅樹去擴展自己嘅樹群,所有嘅行動都透過消耗陽光去進行,只要有足夠陽光,玩家每回合嘅行動次數係無限制。

每位玩家嘅回合開始之前,太陽都會以不同的方向照射大地,而地上嘅樹就會有一次進行光合作用嘅時間。 被太陽照到嘅樹木會得到相應樹木大小嘅陽光,玩家要留意陽光照射既方向,盡量令自已嘅樹係陽光照射範圍,因為較高嘅樹唔會比矮嘅遮到,而樹陰下嘅所有樹都唔能夠吸收陽光,只有成長速度能適時配合到陽光照射方向嘅樹先可以成為有腦之樹!

係正常模式下,當太陽轉完三個圈之後遊戲就會立即結束。玩家得分嘅方法只有一個,就係自己回合內收割自己最高嘅樹從而獲得該棵樹嘅養份(分數) 。地圖愈接近中央位置嘅土壤會愈肥沃,亦同時代表玩家需要更多時間及部署先可以到達中央播種。

遊戲還有一個進階模式,遊戲結束時間改為太陽運轉四圈,重要嘅係處於樹陰下土壤或樹木除左唔可以吸收陽光之外,就連播種同生長都唔比!試玩完普通模式後,一定要試埋呢個進階模式,極限挑戰依個叢林飢餓遊戲!

小編玩完依個遊戲之後,發現到原來種一棵樹係咁難,以後我會更加珍惜樹木。

有興趣試玩既朋友, 盡快黎棋間限定啦!


光合作用

Comments


bottom of page