top of page

A Game of Throne: The Board Game 與 Hunt For the Ring 桌遊現貨於香港棋間限定桌上遊戲專門店有售A Game of Thrones Board Game

大家煲劇就煲得多,而識貨人仕識睇就一定係睇權力的遊戲啦!

如果大家睇完美劇都覺未夠感受到果下權力鬥爭中幾咁精秒嘅策略計謀同胃痛感,咁你就一定要試下依隻真正嘅權力的遊戲啦!

A Game of Thrones: The Board Game 係一款區域控制類(Area Control)桌遊,玩家扮演故事中的一個家族各自為咗不同嘅利益,立定合約,交易,立軍攻城略地,最後究竟邊個能夠穩坐鐵王座?劇情發展由你一手一口操控箇中命運!

同場加映,魔戒主題桌遊 - Hunt For The Ring! 玩家體驗故事中主角們被戒靈追捕,刺激度爆燈兼嚇破膽旅程!

查詢或預留產品: 電話:35638462 Whatsapp: 53935367

網上商店PriceShop: http://bit.ly/boardgames-shop

A Game of Throne: The Board Game 2nd Edition (權力的遊戲: 桌上遊戲 第二版)

玩家人數:3 - 6 人

策略度:重

遊戲機制:區域控制,自由交易,手牌管理

遊戲主題: 權力的遊戲,戰爭 遊玩時間:120 - 240 分鐘

Hunt For the Ring

玩家人數: 2 - 5人

策略度: 中

遊戲主題:魔戒故事 遊戲類型:祕密單位放置,骰子運用,捉迷藏

遊玩時間: 90 - 180 分鐘

=======================

棋間限定桌上遊戲專門店

網上商店PriceShop: http://bit.ly/boardgames-shop 網上商店Carosell: http://bit.ly/BoardGamesOrder Facebook page: http://www.facebook.com/allonboardhk Homepage: http://bit.ly/allonboardhk Instragram: https://www.instagram.com/allonboardshop/ YouTube Channel: http://bit.ly/boardgamesvideo 地址: 油麻地上海街393號太極軒393二樓(大堂按2字)

訂座及查詢: 電話:35638462 Whatsapp: 53935367

bottom of page