top of page

[中文桌遊玩法介紹] Captain Dice 繁體中文版 - 骰戰奪寶


Captain Dice! 究竟依副棋玩乜? 近排我哋不斷比客人問到依個問題。

下面就用簡單幾幅圖,圖文並茂介紹下依一副新鮮出爐繁體中文桌遊點玩啦!大家係依個4x4嘅戰場上進行激鬥


每人都會有6款不同海盜船任你指揮


鐘聲一響,大家同時擲骰!當你擲到骰面和任一個島嶼相同時,即可放骰子上去準備爭奪島上嘅寶藏


當任何直、橫或斜行有三位玩家登陸時,邊個最快禁到中間個鐘可以有攻擊優勢

依個時候所以玩家停止擲骰


每人輪流派遣海盜船到自己爭奪的海域準備交戰,當所有船隻放置完成後,一併打開所有船卡表示不同攻擊模式


跟據不同船隻嘅優次及攻擊距離結算戰鬥(預到相同優次船隻互相擊中時,按鐘玩家擁有優勢)


各人拿取成功守住的島上寶藏,所有使用過或被擊沉船隻皆送到廢棄區直到手牌用光


由按鐘玩家補回場上空缺之藏寶島嶼並決定何時再按鐘立即開始下個回合

睇完都仲未知副棋有咩咁好玩? 一於睇埋條片睇下幫唔幫到你啦!