top of page

快樂氰化物Cyanide & Happiness桌上遊戲現貨發售 - 終極審判電車難題(Trial By Trolley)


最新推出的快樂氰化物桌上遊戲 - 終極審判電車難題(Trial By Trolley)已經到達棋間限定油麻地門市啦,預訂咗的朋友已經可以取貨啦。

想喺桌遊度同朋友一齊體驗快樂氰化物獨特幽默的朋友切勿錯過,立即聯絡我們購買啦!


查詢電話: 53935367======================= 棋間限定桌上遊戲專門店

Homepage: https://allonboardhk.com/ Facebook page: http://www.facebook.com/allonboardhk Instragram: https://www.instagram.com/allonboardshop/ YouTube Channel: http://bit.ly/boardgamevideo 地址: 油麻地上海街393號二樓全層(油麻地MTR A1出口)

コメント


bottom of page